مشتریان ما

کارخانه تولید ماشین آلات کشاورزی سیاه پلو

معرفی مشتریان کارخانه

شرکت کشت و صنعت هفت تپه

شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

کشت وصنعت حکیم فاربی

شرکت کشت وصنعت دهخدا

کشت وصنعت دعبل خزائی

شرکت کشت وصنعت امام خمینی (ره)

شرکت کشت و صنعت کارون

شرکت کشت وصنعت میرزا کوچک خان

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ایران

http://iran-sugar.com